Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Δήμο Κορυδαλλού θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 πανηγύρια για τις ακόλουθες θρησκευτικές εορτές:

1.    Παμμεγίστων Ταξιαρχών – 8 Νοεμβρίου (Παρασκευή)

2.    Αγίου Στυλιανού – 26 Νοεμβρίου (Τρίτη)

Διαδικασία διεξαγωγής ανά θρησκευτική εμποροπανήγυρη:

Α) Πανηγύρι ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (εορτασμός 8/11/2019 ημέρα Παρασκευή ).

1.      Ορίζεται η διάρκεια του πανηγυριού ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ σε δύο (2) ημέρες, δηλαδή  7 & 8 Νοεμβρίου 2019.

2.      Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 14-10-2019 (Δευτέρα) & θα πρέπει έως τότε να έχουν πληρώσει το ένα (1) μέτρο από τα συνολικά που θα επιθυμούν.

3.      Ορίζεται ημερομηνία κλήρωσης υπεράριθμων αιτήσεων από της διατιθέμενες 18-10-2019 (Παρασκευή).

4.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του αντίστοιχου τέλους (εξόφληση του  ποσού) η 29-10-2019 (Τρίτη έως 13:00μμ).

5.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία του καθορισμού των θέσεων και της παραλαβής των αδειών η 6-11-2019 (Τετάρτη).

Γ) Πανηγύρι ΑΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (εορτασμός 26/11/2019 ημέρα Τρίτη).

1.      Ορίζεται η διάρκεια του πανηγυριού ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ σε   δύο (2) ημέρες, δηλαδή 25 & 26 Νοεμβρίου 2019.

2.      Ορίζεται ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως 5-11-2019 (Τρίτη) & θα πρέπει έως τότε να έχουν πληρώσει το ένα (1) μέτρο από τα συνολικά που θα επιθυμούν.

3.      Ορίζεται ημερομηνία κλήρωσης υπεράριθμων αιτήσεων από της διατιθέμενες 11-11-2019 (Δευτέρα).

4.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του αντίστοιχου τέλους (εξόφληση του  ποσού) η 13-11-2019 (Τετάρτη).

5.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία του καθορισμού των θέσεων και της παραλαβής των αδειών η 22-11-2019 (Παρασκευή).

 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4442/2016.

 

Διευκρινήσεις ως προς το πεδίο της συμπλήρωσης αριθμού εργαζομένων στο έντυπο της γνωστοποίησης

Η σχετική πληροφορία αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην οποία αφορά η γνωστοποίηση, χωρίς να συνοδεύεται από υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβεβαίωση/έλεγχος του δηλωθέντος αριθμού των εργαζομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (πχ ΑΠΔ).

Διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του φορέα δραστηριότητας

(μεταβίβαση της επιχείρησης)

Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης.

Διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων για δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί με προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας)

Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: " Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε". Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

Υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων της γνωστοποίησης

Τα πεδία που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στη γνωστοποίηση είναι αυτά που κρίνονται ως αναγκαία, προκειμένου να αξιολογείται η επικινδυνότητα μιας δραστηριότητας και να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό καταρχήν όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Γνωστοποίηση μεταβολών των δηλωθέντων στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της δραστηριότητας, που έχει γνωστοποιηθεί (άρ. 6 ν. 4442/2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).

Τρόπος εγγραφής στο σύστημα για την υποβολή της γνωστοποίησης

 Κάθε φορέας δραστηριότητας, που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση για την εκκίνηση λειτουργίας της εγκατάστασης, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

Χρόνος υποβολής γνωστοποίησης

Γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν μια οικονομική δραστηριότητα, που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

Διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Η μόνη οδηγία είναι ότι αφορά σε οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία/εγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και με δεδομένο ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό, απόκειται στον φορέα της δραστηριότητας να αναλάβει τη σχετική ευθύνη ότι έχει παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί ως προς το εν λόγω ζήτημα είναι ότι εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η παύση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας δεν δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητα στην οποία αφορούσε η ακυρωθείσα γνωστοποίηση και τυχόν επανεκκίνηση αυτής θα απαιτήσει υποβολή νέας γνωστοποίησης.

Σε περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο υποβάλλεται αίτηση για νέα βεβαίωση ή μεταβολή μέσω γνωστοποίησης;

Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένη θέση γι αυτό και μνημονεύονται τα συγκεκριμένα στοιχεία του ακινήτου (οδός, αριθμός, όροφος κτλ). Στην περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο, υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης. Εφόσον εκδοθεί, ακολουθεί γνωστοποίηση μεταβολής και στο παράρτημα αυτής καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης, η οποία αφορά την συνολική εικόνα μετά την επέκταση άλλως και των δύο βεβαιώσεων (της αρχικής και της νέας που θα αφορά στην επέκταση).

Η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή μεταβολής μέσω γνωστοποίησης είναι αποκλειστική;

Όχι, η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία μπορεί να γίνει μεταβολή είναι ενδεικτική. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της μεταβολής, στο πεδίο λοιπές παρατηρήσεις αναγράφεται το στοιχείο που μεταβάλλεται.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για χρήση μουσικής χωρίς γνωστοποίηση τι κυρώσεις επιβάλλονται;

Επιβάλλεται πρόστιμο με βάση το άρθρο 14. Δεδομένου ότι η άδεια μουσικής καταργήθηκε, η λειτουργία μουσικής άνευ γνωστοποίησης δεν αποτελεί παράβαση του πδ 180. Το πδ 180/1979 εφαρμόζεται για την περίπτωση διαπίστωσης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου χωρίς προηγούμενη άδεια παράτασης σύμφωνα με την ΑΔ 3/1996.

Σε περίπτωση λειτουργίας στον ίδιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται στην ΚΥA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται σε άλλες διατάξεις (π.χ. παιδότοπος) τι άδειες λειτουργίας χρειάζονται;

Για την αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ρυθμίζεται μέσω της KYA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) απαιτείται η διαδικασία της βεβαίωσης και γνωστοποίησης, ενώ για τη λειτουργία της δεύτερης δραστηριότητας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

Η ΔΟΥ πώς γνωρίζει την έναρξη λειτουργίας ΚΥΕ που αδειοδοτούνται με βάση την εν λόγω ΚΥΑ;

Η ΔOY δεν εμπλέκεται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην KYΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173). Μέσω της πρόσβασης στον ΑΦΜ του φορέα μπορεί να αναζητήσει επιπλέον στοιχεία.

Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής (πχ αλλαγής νομικού εκπροσώπου ή υγειονομικού υπευθύνου ή αλλαγή φορέα) με το νέο σύστημα, τι γίνεται με την παλιά άδεια; Επιστρέφει στον Δήμο για ακύρωση ή το κατάστημα λειτουργεί με δύο άδειες; Τα στοιχεία του φακέλου εξακολουθούν να παραμένουν στον δήμο ή παραδίδονται στον πολίτη. Αν παραδίδονται με ποια διαδικασία; Αν δεν παραδίδονται, τι στοιχεία είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο κατάστημά του ο πολίτης στην περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας;

Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής υφιστάμενης δραστηριότητας υπό το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, η τελευταία μεταπίπτει σε καθεστώς γνωστοποίησης μέσω της διαδικασίας μεταβολής και σημειώνεται στις «Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε» ο αριθμός της προηγούμενης άδειας, η οποία διατηρείται στον φάκελο της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη λειτουργία της διατηρούνται στο φάκελο της εκάστοτε επιχείρησης.
Με ποια διαδικασία δηλώνεται η πρόσθετη πράξη εξυπηρετούμενων ατόμων σε παρακείμενη αίθουσα; Ποια κουτάκια τσεκάρονται στο παράρτημα Β; Γίνεται από την αρχή γνωστοποίηση για όλο το κατάστημα; Η παλιά άδεια κατατίθεται στον Δήμο;
Στην περίπτωση προσθήκης παρακείμενου χώρου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης που αφορά το ακίνητο στην συνολική του έκταση (μετά την προσθήκη) και δηλώνεται ως μεταβολή γνωστοποίησης με καταχώρηση στο σχετικό Παράρτημα του αριθμού πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης.
ΠΗΓΗ: www.notifybusiness.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κυκλοφόρισε ΝΕΑ ΥΓ. ΔΙΑΤΑΞΗ - Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017)

Άρθρο 17
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους,πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.
2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ανωτέρω επιχειρήσεων εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιαδήποτε στοιχείο της επιχείρησή τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.
Άρθρο 18
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:
1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012)
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3007 τ. Β΄/2012).
2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.
Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή ισχύει από 08/07/2017).

Δείτε  τo νομικό πλαίσιο και  σχετικές ΟΔΗΓΙΕΣ σε pdf παρακάτω.

 

 

Σύμφωνα με το αρ. 3, παρ. 2 της ΚΥΑ με αρ. Γ.Π. οικ. 104720/25.8.2010 (φεκ 1315/β/25.8.2010)... "Η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος Κορυδαλλού)".


Δείτε  την σχετική ΚΥΑ σε pdf παρακάτω.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

από Κων/νο Λαζάρου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Δήμο Κορυδαλλού θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 πανηγύρια για τις ακόλουθες θρησκευτικές εορτές:

1.    Παμμεγίστων Ταξιαρχών – 8 Νοεμβρίου (Παρασκευή)

2.    Αγίου Στυλιανού – 26 Νοεμβρίου (Τρίτη)

Διαδικασία διεξαγωγής ανά θρησκευτική εμποροπανήγυρη:

Α) Πανηγύρι ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (εορτασμός 8/11/2019 ημέρα Παρασκευή ).

1.      Ορίζεται η διάρκεια του πανηγυριού ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ σε δύο (2) ημέρες, δηλαδή  7 & 8 Νοεμβρίου 2019.

2.      Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η 14-10-2019 (Δευτέρα) & θα πρέπει έως τότε να έχουν πληρώσει το ένα (1) μέτρο από τα συνολικά που θα επιθυμούν.

3.      Ορίζεται ημερομηνία κλήρωσης υπεράριθμων αιτήσεων από της διατιθέμενες 18-10-2019 (Παρασκευή).

4.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του αντίστοιχου τέλους (εξόφληση του  ποσού) η 29-10-2019 (Τρίτη έως 13:00μμ).

5.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία του καθορισμού των θέσεων και της παραλαβής των αδειών η 6-11-2019 (Τετάρτη).

Γ) Πανηγύρι ΑΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (εορτασμός 26/11/2019 ημέρα Τρίτη).

1.      Ορίζεται η διάρκεια του πανηγυριού ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ σε   δύο (2) ημέρες, δηλαδή 25 & 26 Νοεμβρίου 2019.

2.      Ορίζεται ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως 5-11-2019 (Τρίτη) & θα πρέπει έως τότε να έχουν πληρώσει το ένα (1) μέτρο από τα συνολικά που θα επιθυμούν.

3.      Ορίζεται ημερομηνία κλήρωσης υπεράριθμων αιτήσεων από της διατιθέμενες 11-11-2019 (Δευτέρα).

4.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του αντίστοιχου τέλους (εξόφληση του  ποσού) η 13-11-2019 (Τετάρτη).

5.      Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία του καθορισμού των θέσεων και της παραλαβής των αδειών η 22-11-2019 (Παρασκευή).

 

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4442/2016.

 

Διευκρινήσεις ως προς το πεδίο της συμπλήρωσης αριθμού εργαζομένων στο έντυπο της γνωστοποίησης

Η σχετική πληροφορία αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στην οποία αφορά η γνωστοποίηση, χωρίς να συνοδεύεται από υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιβεβαίωση/έλεγχος του δηλωθέντος αριθμού των εργαζομένων, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία (πχ ΑΠΔ).

Διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του φορέα δραστηριότητας

(μεταβίβαση της επιχείρησης)

Η αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας εμπίπτει στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων της γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016). Η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί είναι η εξής: α) Ο υφιστάμενος φορέας επιλέγει από τη λίστα με τις γνωστοποιήσεις του «Αλλαγή φορέα δραστηριότητας» της ισχύουσας γνωστοποίησης και συμπληρώνει τα νέα στοιχεία. Είναι κρίσιμο να είναι σωστά το όνομα και ο ΑΦΜ του νέου φορέα, γιατί διαφορετικά η διαδικασία δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί. β) Ο νέος φορέας, έχοντας εγγραφεί στο σύστημα μέσω των κωδικών taxisNet, επιλέγει μέσα από τη λίστα με τις Γνωστοποιήσεις «Αποδοχή» της εν λόγω γνωστοποίησης. Στη συνέχεια ο νέος φορέας είναι πλέον ο μόνος εξουσιοδοτημένος για περαιτέρω μεταβολές ή ακύρωση της γνωστοποίησης.

Διαδικασία σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων για δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί με προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας)

Για τη μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα, η οποία έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με διαδικασίες προηγούμενου καθεστώτος και υπάρχει ισχύουσα άδεια λειτουργίας, επιλέγεται νέα γνωστοποίηση, η οποία συμπληρώνεται κανονικά με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της ισχύουσας άδειας στο γενικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος της φόρμας γνωστοποίησης με τον τίτλο: " Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε". Στη συνέχεια, επιλέγεται μεταβολή της πρώτης γνωστοποίησης, με συμπλήρωση των στοιχείων, στα οποία αφορά η μεταβολή.

Υποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων της γνωστοποίησης

Τα πεδία που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στη γνωστοποίηση είναι αυτά που κρίνονται ως αναγκαία, προκειμένου να αξιολογείται η επικινδυνότητα μιας δραστηριότητας και να διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών. Για τον λόγο αυτό καταρχήν όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Γνωστοποίηση μεταβολών των δηλωθέντων στοιχείων

Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου της δραστηριότητας, που έχει γνωστοποιηθεί (άρ. 6 ν. 4442/2016). Σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται ο μοναδικός αριθμός της γνωστοποίησης. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, δεν πρόκειται για μεταβολή στοιχείων γνωστοποίησης, αλλά απαιτείται υποβολή νέας γνωστοποίησης (άρ. 6 παρ. 4 ν. 4442/2016).

Τρόπος εγγραφής στο σύστημα για την υποβολή της γνωστοποίησης

 Κάθε φορέας δραστηριότητας, που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση για την εκκίνηση λειτουργίας της εγκατάστασης, εγγράφεται στο σύστημα μέσω των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

Χρόνος υποβολής γνωστοποίησης

Γνωστοποίηση υποβάλλεται όταν μια οικονομική δραστηριότητα, που πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

Διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ.

Η υποβολή γνωστοποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση διακοπής εργασιών/παύσης λειτουργίας εγκατάστασης δεν συνδέεται κατ’ ανάγκην με τη διακοπή των εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Η μόνη οδηγία είναι ότι αφορά σε οριστική διακοπή της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη τοποθεσία/εγκατάσταση. Με άλλα λόγια, και με δεδομένο ότι κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν προσκομίζεται κανένα δικαιολογητικό, απόκειται στον φορέα της δραστηριότητας να αναλάβει τη σχετική ευθύνη ότι έχει παύσει η λειτουργία της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Αυτό που έχει σημασία να τονισθεί ως προς το εν λόγω ζήτημα είναι ότι εφόσον έχει γνωστοποιηθεί η παύση λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας δεν δικαιούται να ασκεί τη δραστηριότητα στην οποία αφορούσε η ακυρωθείσα γνωστοποίηση και τυχόν επανεκκίνηση αυτής θα απαιτήσει υποβολή νέας γνωστοποίησης.

Σε περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο υποβάλλεται αίτηση για νέα βεβαίωση ή μεταβολή μέσω γνωστοποίησης;

Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριμένη θέση γι αυτό και μνημονεύονται τα συγκεκριμένα στοιχεία του ακινήτου (οδός, αριθμός, όροφος κτλ). Στην περίπτωση επέκτασης της δραστηριότητας του φορέα σε παρακείμενο ακίνητο, υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης. Εφόσον εκδοθεί, ακολουθεί γνωστοποίηση μεταβολής και στο παράρτημα αυτής καταχωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης, η οποία αφορά την συνολική εικόνα μετά την επέκταση άλλως και των δύο βεβαιώσεων (της αρχικής και της νέας που θα αφορά στην επέκταση).

Η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή μεταβολής μέσω γνωστοποίησης είναι αποκλειστική;

Όχι, η απαρίθμηση των στοιχείων για τα οποία μπορεί να γίνει μεταβολή είναι ενδεικτική. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της μεταβολής, στο πεδίο λοιπές παρατηρήσεις αναγράφεται το στοιχείο που μεταβάλλεται.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για χρήση μουσικής χωρίς γνωστοποίηση τι κυρώσεις επιβάλλονται;

Επιβάλλεται πρόστιμο με βάση το άρθρο 14. Δεδομένου ότι η άδεια μουσικής καταργήθηκε, η λειτουργία μουσικής άνευ γνωστοποίησης δεν αποτελεί παράβαση του πδ 180. Το πδ 180/1979 εφαρμόζεται για την περίπτωση διαπίστωσης χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου χωρίς προηγούμενη άδεια παράτασης σύμφωνα με την ΑΔ 3/1996.

Σε περίπτωση λειτουργίας στον ίδιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται στην ΚΥA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπάγεται σε άλλες διατάξεις (π.χ. παιδότοπος) τι άδειες λειτουργίας χρειάζονται;

Για την αδειοδότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που ρυθμίζεται μέσω της KYA 16228/18-5-2017 (Β’ 173) απαιτείται η διαδικασία της βεβαίωσης και γνωστοποίησης, ενώ για τη λειτουργία της δεύτερης δραστηριότητας πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

Η ΔΟΥ πώς γνωρίζει την έναρξη λειτουργίας ΚΥΕ που αδειοδοτούνται με βάση την εν λόγω ΚΥΑ;

Η ΔOY δεν εμπλέκεται πλέον στη διαδικασία αδειοδότησης των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην KYΑ 16228/18-5-2017 (Β’ 173). Μέσω της πρόσβασης στον ΑΦΜ του φορέα μπορεί να αναζητήσει επιπλέον στοιχεία.

Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής (πχ αλλαγής νομικού εκπροσώπου ή υγειονομικού υπευθύνου ή αλλαγή φορέα) με το νέο σύστημα, τι γίνεται με την παλιά άδεια; Επιστρέφει στον Δήμο για ακύρωση ή το κατάστημα λειτουργεί με δύο άδειες; Τα στοιχεία του φακέλου εξακολουθούν να παραμένουν στον δήμο ή παραδίδονται στον πολίτη. Αν παραδίδονται με ποια διαδικασία; Αν δεν παραδίδονται, τι στοιχεία είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο κατάστημά του ο πολίτης στην περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας;

Σε περίπτωση προσθήκης δραστηριότητας ή άλλης αλλαγής υφιστάμενης δραστηριότητας υπό το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, η τελευταία μεταπίπτει σε καθεστώς γνωστοποίησης μέσω της διαδικασίας μεταβολής και σημειώνεται στις «Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε» ο αριθμός της προηγούμενης άδειας, η οποία διατηρείται στον φάκελο της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη λειτουργία της διατηρούνται στο φάκελο της εκάστοτε επιχείρησης.
Με ποια διαδικασία δηλώνεται η πρόσθετη πράξη εξυπηρετούμενων ατόμων σε παρακείμενη αίθουσα; Ποια κουτάκια τσεκάρονται στο παράρτημα Β; Γίνεται από την αρχή γνωστοποίηση για όλο το κατάστημα; Η παλιά άδεια κατατίθεται στον Δήμο;
Στην περίπτωση προσθήκης παρακείμενου χώρου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση νέας βεβαίωσης που αφορά το ακίνητο στην συνολική του έκταση (μετά την προσθήκη) και δηλώνεται ως μεταβολή γνωστοποίησης με καταχώρηση στο σχετικό Παράρτημα του αριθμού πρωτοκόλλου της νέας βεβαίωσης.
ΠΗΓΗ: www.notifybusiness.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κυκλοφόρισε ΝΕΑ ΥΓ. ΔΙΑΤΑΞΗ - Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017)

Άρθρο 17
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους,πλην εκείνων που απαιτούν κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.
2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η υγειονομική υπηρεσία ορίζει ανάλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα.
4. Οι φορείς εκμετάλλευσης των ανωτέρω επιχειρήσεων εφόσον επιθυμούν να μεταβάλλουν οποιαδήποτε στοιχείο της επιχείρησή τους προβαίνουν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με την αναφερόμενη στις διατάξεις της παρούσας κατάταξης.
Άρθρο 18
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:
1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012)
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 3007 τ. Β΄/2012).
2. Κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.
Άρθρο 19
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή ισχύει από 08/07/2017).

Δείτε  τo νομικό πλαίσιο και  σχετικές ΟΔΗΓΙΕΣ σε pdf παρακάτω.

 

 

Σύμφωνα με το αρ. 3, παρ. 2 της ΚΥΑ με αρ. Γ.Π. οικ. 104720/25.8.2010 (φεκ 1315/β/25.8.2010)... "Η παράβαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο Αναφοράς του Ν. 3868/2010», το οποίο οφείλει να προμηθευτεί ο υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο και με αριθμημένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, θεωρημένο από την αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος Κορυδαλλού)".


Δείτε  την σχετική ΚΥΑ σε pdf παρακάτω.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

από Κων/νο Λαζάρου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑSorted By ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ In Ascending OrderΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
=> ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 2019.docΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.doc
=> Απόφαση ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 2019APOFASI_204_30 09 19.pdf 
=> ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 2019ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.pdfΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 2019.pdf
0. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Δημόσια Κλήρωση την 3.6.2018.pdf23383_yp.es._egk._38-23463-06.06.2014.pdf
1. Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4442/2016.Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σύμφωνα με το Ν 4442-2016).docxΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σύμφωνα με το Ν 4442-2016).docx
2. Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησηςΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ Εγκύκλιος για τη λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Γνωστοποιήσεων Ν.4442-2016.pdfNotification_User_Manual_final (ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).pdf
3.Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf
4. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ για Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσίαΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΟΧΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.docxΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.docx
5. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) με θέμα: "Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις", όπου το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' αφορά στην ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ. N 4442-2016.pdfKYA N.4442-2016 (ΦΕΚ 1723-Β-18.5.2017).pdf
6. Νέα Υγειονομική Διάταξη (Ιούνιος 2017)ΝΕΑ ΥΓ. ΔΙΑΤΑΞΗ - Αριθμ. Υ1γ-Γ.Π-οικ.47829-2017.pdf 
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΣ-ΚΟΥΡΕΑΣ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΚΟΥΡΕΑΣ και ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΟΗΣΗΣ ΧΑΡΙΩΝ - ΠΟΔΙΩΝ.pdfΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ.pdf
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΚΟΥΡΕΑΣ και ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΟΗΣΗΣ ΧΑΡΙΩΝ - ΠΟΔΙΩΝ.pdfΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ.pdf
ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.pdfΑίτηση-για-τη-χορήγηση-της-Αδειας-Υπηρεσιών-Διαδικτύου.pdf
Αίτηση ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Κ.Υ.Ε.ΚΥΑ οικ. 61167-17.12.2007.pdfΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ.pdf
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑν. 3868-2010.pdfν. 3730-2008.pdf
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΚΥΑ)ΦΕΚ 1315-Β.-5.8.2010.pdf78Π2465ΦΥΟ-ΝΓΧ.pdf
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝΑυτόματος πωλητής τροφίμων και ποτών.docx 
ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ).pdf 
Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησηςΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ.pdf 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ. Φ. Π. Α. Δι.pdfΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ.pdf
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΚΕΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ23383_yp.es._egk._38-23463-06.06.2014.pdfΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ(1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ_1_.pdf 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2017 _απόφαση ΔΣ 55-2017_.pdf
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.pdfΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΚΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ.pdf
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΝΕΥΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ).pdfΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΕΚ 2085-Β-7.6.18.pdf
Ωδεία, Μουσικές ΣχολέςΩδεία, Μουσικές Σχολές και παραρτήματα αυτών.pdf 

ΩΡΑΡΙΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών 8.00 π.μ έως 13.30 Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή

 

Την Τετάρτη δεν εξυπηρετούνται πολίτες


ΤΜΗΜΑ : Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

Τηλ. 2104990464-599

fax: 2104990733

e-mail: katastimata@korydallos.gr

Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών 8.00 π.μ έως 13.30 Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή

 

Την Τετάρτη δεν εξυπηρετούνται πολίτες


ΤΜΗΜΑ : Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

Τηλ. 2104990464-599

fax: 2104990733

e-mail: katastimata@korydallos.gr


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and