Δήμος Κορυδαλλού
Τρίτη, 30 Μαΐου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
201716Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη της Ανώνυμης Ελληνικής Ασφαλιστικής εταιρείας «NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» ως προσωρινής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, κ.λ.π. του Δήμου έτους 2016-2017», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.500.00€.16 11-01-17 Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού, ανάδοχος NP INSURANCE ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ασφάλιστρα.pdf11/1/2017
201717Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού στην Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική εταιρεία «NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, κ.λ.π. του Δήμου έτους 2016-2017.17 11-01-17 Κατακύρωσης διαγωνισμού εταιρεία NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ασφάλιστρα Δήμου.pdf11/1/2017
201718Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών έτους 2017, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.18 11-01-17 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών.pdf11/1/2017
201719Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτής (φανερής), προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση της εξής θέσεως περιπτέρου στο Δήμο Κορυδαλλού επί της οδού ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ.19 11-01-17 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωση θέσεως περιπτέρου.pdf11/1/2017
201720Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτής (φανερής), προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση της εξής θέσεως περιπτέρου στο Δήμο Κορυδαλλού επί της οδού ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22.20 11-01-17 Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για εκμίσθωση θέσεως περιπτέρου.pdf11/1/2017
201721Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου, έτους 2017, Διοικητικών Υπηρεσιών (συνεχιζόμενο υπόλοιπο ΑΑΥ 390/2016). Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.», προϋπολογισμού ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ (920,00€) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.21 11-01-2017 ΑΑΥ 15.pdf11/1/2017
201722Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων & λεωφορείου του Δήμου , έτους 2017, Κοινωνικών Υπηρεσιών (συνεχιζόμενο υπόλοιπο ΑΑΥ 391/2016). Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 158 του Ν. 3463/2006», προϋπολογισμού ΧΙΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ (1.399,00 €) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης22 11-01-2017 ΑΑΥ 16.pdf11/1/2017
201723Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορ/ρων κ.λ.π. του Δήμου έτους 2017, Υπηρεσία Καθ/τας (συνεχιζόμενο υπόλοιπο ΑΑΥ 392/2016)». Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ (31.068,00 €) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης23 11-01-2017 ΑΑΥ 17.pdf11/1/2017
201724Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2017, Υπηρεσίας Πρασίνου. Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 158 του Ν. 3463/2006», προϋπολογισμού ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.500,00€) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης24 11-01-2017 ΑΑΥ 18.pdf11/1/2017
20171Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ειδών πολιτικής προστασίας.01 04-01-17 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ειδών πολιτικής προστασίας.pdf4/1/2017
20172Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της «προμήθειας Διαφόρων ειδών για την πολιτική προστασία. Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 158 του Ν. 3463/2006», προϋπολογισμού ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000,00€) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης02 04-01-2017 ΑΑΥ 2.pdf4/1/2017
20173Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.750.000,00€) για Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας , έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.03 04-01-2017 ΑΑΥ 1.pdf4/1/2017
20174Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (770.000,00€) για Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφθαλία , AIDS, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.04 04-01-2017 ΑΑΥ 3.pdf4/1/2017
20175Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΔΕΚΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (13.000,00€) για Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.05 04-01-2017 ΑΑΥ 4.pdf4/1/2017
20176Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (595.000,00€) για Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.06 04-01-2017 ΑΑΥ 5.pdf4/1/2017
20177Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (125.000,00€) για Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους , έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.07 04-01-2017 ΑΑΥ 6.pdf4/1/2017
20178Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (105.000,00€) για Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.08 04-01-2017 ΑΑΥ 7.pdf4/1/2017
20179Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (165.000,00€) για Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.09 04-01-2017 ΑΑΥ 8.pdf4/1/2017
201710Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (155.000,00€) για Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.10 04-01-2017 ΑΑΥ 9.pdf4/1/2017
201711Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (475.000,00€) για Επίδομα Τυφλότητας , έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.11 04-01-2017 ΑΑΥ 10.pdf4/1/2017
201712Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (155.000,00€) για Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.12 04-01-2017 ΑΑΥ 11.pdf4/1/2017
201713Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (16.000,00€) για Επίδομα Χανσενικών , έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.13 04-01-2017 ΑΑΥ 12.pdf4/1/2017
201714Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (8.000,00€) για Επίδομα ομογενών - προσφύγων, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.14 04-01-2017 ΑΑΥ 13.pdf4/1/2017
201715Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (8.000,00€) για Επίδομα απροστάτευτων παιδιών, έτους 2017 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006.15 04-01-2017 ΑΑΥ 14.pdf4/1/2017
2016556Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΩΝ (3.024,49€) για συμψηφιστική της ΑΑΥ 159/16 λόγω αναμόρφωσης και έκδοσης νέας ΑΑΥ.556 30-12-2016 ΣΥΜΑΑΥ 59.pdf30/12/2016
2016557Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΩΝ (63.324,49€) για παρακράτηση Τ.Α.Π 15% από ΔΕΗ και απόδοσή του στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (Ν.2131/93 παρ. 19 Αρθρο 24).557 30-12-2016 ΑΑΥ 446.pdf30/12/2016
2016558Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (108.300,00€) για συμψηφιστική της ΑΑΥ 428/16 λόγω ακύρωσης του παραστατικού 221,2016/2016 που έχει καταχωρηθεί στη ΑΑΥ 428/16 και νέας καταχώρησης της Μισθοδοτικής κατάστασης που ήρθε μεταγενέστερα στο Λογιστήριο, στην Νέα ΑΑΥ ΜΙΣ που θα εκδοθεί.558 30-12-2016 ΣΥΜΑΑΥ 62.pdf30/12/2016
2016559Λήψη απόφασης για την Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για τους ΚΑΕ : 10.6253.0001, 15.6253.0001, 20.6253.0001, 35.6253.0001 , του οικονομικού έτους 2016.559 30-12-2016 Λήψη απόφασης για την Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης του έτους 2016.pdf30/12/2016
2016560Λήψη απόφασης ανατροπής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.560 30-12-2016 Λήψη απόφασης ανατροπής των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.pdf30/12/2016
2016561Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.561 30-12-2016 Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπόλογου.pdf30/12/2016
Σελίδα 1 από 103Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and