Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2017329Προέλεγχος Απολογισμού - Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορυδαλλού.329 17-07-2017 Προέλεγχος Απολογισμού - Ισολογισμού αποτ. χρήσης έτους 2016 Δήμου Κορυδαλλού.pdf17/7/2017
2017330Λήψη απόφασης για την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Β’ τριμήνου έτους 2017.330 17-07-2017 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.pdf17/7/2017
2017331Λήψη απόφασης για την επιλογή προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Μίσθωση πούλμαν για μεταφορά μελών ΕΔΑΠΕ» (τμήμα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων –ΤΑΠΗ).331 17-07-17 επιλογή προσωρινού αναδόχου για μίσθωση πούλμαν για μεταφορά μελών ΕΔΑΠΕ.pdf17/7/2017
2017332Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Απόδοση από ΚΑΠ παρακράτησης βάσει της 5711/10-3-2017 ΚΥΑ» ποσού 9.035,10€332 17-07-2017 ΠΑΥ 344.pdf17/7/2017
2017333Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια χρωμάτων και αναλωσίμων υλικών για έκτακτες ανάγκες» προϋπολογισμού 23.500,00€333 17-07-2017 ΠΑΥ 345.pdf17/7/2017
2017322Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υπερκατασκευής για μετατροπή οχήματος σε απορριμματοφόρο» προϋπολογισμού 24.800,00€322 12-07-2017 ΠΑΥ 343.pdf12/7/2017
2017323Λήψη απόφασης για αύξηση των οργανικών θέσεων, ανταποδοτικού χαρακτήρα, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας323 12 07 17 Αύξηση οργανικών θέσεων ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Ο Ε Υ του Δήμου.pdf12/7/2017
2017324Λήψη απόφασης για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών έτους 2017, Προϋπολογισμού: 39.300,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)324 12-07-17 κατάρτιση όρων προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & περιφερειακών έτους 2017.pdf12/7/2017
2017325Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από ασκηθέν ειδικό μέσο (έφεση κατά την με αριθμό 906/2015 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) σε εργατική υπόθεση της κ. Αρτεμισίας Φωτοπούλου.325 12-07-2017 Λήψη απόφασης παραίτηση από ασκηθέν ένδικο μέσο εργ. υπόθ. Αρ. Φωτοπούλου.pdf12/7/2017
2017326Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Φόρος εισοδήματος Δήμου», ποσού 26.000€.326 12-07-2017 ΠΑΥ 340.pdf12/7/2017
2017327Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή των Τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων του Δήμου, σύμφωνα με την ΑΟΕ 295/2017», ποσού 2.750,00€327 12-07-2017 ΠΑΥ 341.pdf12/7/2017
2017328Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια και αναβάθμιση δικτυακού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 3.100,00€328 12-07-2017 ΠΑΥ 342.pdf12/7/2017
2017314Λήψη απόφασης για την «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων Διακήρυξης και Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, ειδών υγιεινής και καθαριότητας – (σκούπες κ.λ.π.) για οδοκαθαριστές και προμήθεια σάκκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας έτους 2017. Προϋπολογισμού: 67.900,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)314 05-07-17 Κατάρτιση όρων Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθεια ειδών καθαριότητας 2017.pdf5/7/2017
2017315Λήψη απόφασης για έγκριση του από 21/06/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, που αφορά στην αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου καθώς και χαρτιού για εκτυπώσεις έτους 2017, συνολικής δαπάνης: 27.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.315 05-07-17 ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια γραφικής ύλης 2017.pdf5/7/2017
2017316Λήψη απόφασης για την Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων Διακήρυξης και Διενέργεια Επαναληπτικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού των Ομάδων: Α΄ «Είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής», Ε΄1: «Είδη Παντοπωλείου» & Ε΄2: «Είδη Παντοπωλείου – ελαιόλαδο» της προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, άπορων δημοτών εν’ όψει των εορτών Πάσχα & Χριστουγέννων, για το Κοινωνικό Μαγειρείο, είδη καφενείου καθώς και προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του δήμου έτους 2017.316 05-07-17 Κατάρτιση όρων Διενέργεια Επαν. Διεθνούς Ηλεκτρ. Διαγων. προμήθειας τροφίμων 2017.pdf5/7/2017
2017317Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού» προϋπολογισμού 1.000,00€.317 05-07-2017 ΠΑΥ 320.pdf5/7/2017
2017318Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια μικροεργαλείων» προϋπολογισμού 4.000,00€.318 05-07-2017 ΠΑΥ 332.pdf5/7/2017
2017319Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων (Αρ. Πρωτ. 21790).319 05-07-2017 ΠΑΥ 334-338.pdf5/7/2017
2017320Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης ενηλίκων στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοτικού Κέντρου Επιμόρφωσης του Δήμου Κορυδαλλού.» προϋπολογισμού 20.000,00€.320 05-07-2017 ΠΑΥ 339.pdf5/7/2017
2017321Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών» προϋπολογισμού 700,00€.321 05-07-2017 ΠΑΥ 333.pdf5/7/2017
2017305Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων (Αρ. Πρωτ. 21316)305 28-06-2017 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Αρ.πρωτ.21316..pdf28/6/2017
2017306Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συμβάσεις έργου» ποσού 8.300€306 28-06-2017 ΠΑΥ 319.pdf28/6/2017
2017307Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπών αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων – δέσμευσης πίστωσης (Αρ.Πρωτ: 20545/20.06.2017)307 28-06-2017 έγκριση ανατροπών αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (αρ.πρωτ. 20545)..pdf28/6/2017
2017308Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης που αφορά την δαπάνη για «Φωτισμό πλατειών κοιν. Χώρων» ποσού 614.700,00€308 28-06-2017 ανατροπή της ΠΑΥ 125.pdf28/6/2017
2017309Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Κορυδαλλού.309 28-06-2017 Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.pdf28/6/2017
2017310Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Φωτισμό πλατειών κοιν. Χώρων» ποσού 246.097,04€.310 28-06-2017 ΠΑΥ 292.pdf28/6/2017
2017311Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων (Αρ.Πρωτ: 20859/23.06.2017)311 28-06-2017 ΠΑΥ 307-316.pdf28/6/2017
2017312Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων (Αρ.Πρωτ: 20334/23.06.2017)312 28-06-2017 ΠΑΥ 317-318.pdf28/6/2017
2017313Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών παροχής γενικών υπηρεσιών τεχνικών θεμάτων για το έτος 2017313 28-06-17 συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών γεν. υπηρ. τεχνικών θεμάτων έτος 2017.pdf28/6/2017
2017293Λήψη απόφασης για την: α) έγκριση τευχών μελέτης, β)τρόπο εκτέλεσης γ) Κατάρτιση όρων - σύνταξη διακήρυξης, της εργασίας «ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΕΔΑΠΕ» (ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ –ΤΑΠΗ), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00€.293 19-06-2017 Κατάρτιση όρων της εργασίας ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΕΔΑΠΕ.pdf19/6/2017
Σελίδα 1 από 113Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and