Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2017268Λήψη απόφασης για την έγκριση των αποτελεσμάτων αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, άπορων δημοτών εν’ όψει των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, για το Κοινωνικό Μαγειρείο, είδη καφενείου καθώς και για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2017268 31-05-17 έγκριση αποσφράγισης προσφορών τροφίμων για τη σίτιση νηπίων έτους 2017.pdf31/5/2017
2017269Έγκριση ανατροπής της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης που αφορά «Διάφορα έξοδα», ποσού 11.448,18€269 31-05-2017 Έγκριση ανατροπής ΠΑΥ 166.pdf31/5/2017
2017270Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον: «Έλεγχο προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου από Ορκωτό Ελεγκτή» προϋπολογισμού 4.836,00€270 31-05-2017 ΠΑΥ 259.pdf31/5/2017
2017271Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έξοδα δημοσιεύσεων-διαφημίσεων» προϋπολογισμού 3.000,00€271 31-05-2017 ΠΑΥ 268.pdf31/5/2017
2017272Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων272 31-05-2017 ΠΑΥ 260-267.pdf31/5/2017
2017255Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης που αφορά στο συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων α) για τη σίτιση νηπίων και βρεφών των Παιδικών Σταθμών και β) για το Κοινωνικό Μαγειρείο για την κάλυψη των αναγκών του δήμου μας, δεδομένου ότι ο διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων έτους 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικής δαπάνης 30.564,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.255 17-05-17 έγκριση του Πρακτικού Κατακύρωσης για την προμήθεια τροφίμων έτους 2017.pdf17/5/2017
2017256Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Κορυδαλλού.256 17-05-2017 Λήψη απόφασης για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.pdf17/5/2017
2017257Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη διακήρυξης για τη με δημοπρασία μίσθωση χώρου για τις ανάγκες στέγασης του αμαξοστασίου της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.257 17-05-2017 κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωση χώρου στέγαση αμαξοστασίου Υπηρ. Καθαριότητας.pdf17/5/2017
2017258Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2016)», ποσού 50.406,51€258 17-05-2017 ΠΑΥ 250.pdf17/5/2017
2017259Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΕΔΑΠΕ του Δήμου (έτους 2016)», ποσού 74.000,00€.259 17-05-2017 ΠΑΥ 251.pdf17/5/2017
2017260Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (έτους 2016)», ποσού 47.100,00€260 17-05-2017 ΠΑΥ 252.pdf17/5/2017
2017261Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Μονώσεις στα σχολικά κτίρια έτους 2016», ποσού 50.000€261 17-05-2017 ΠΑΥ 253.pdf17/5/2017
2017262Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων έτους 2016», ποσού 22.257,86€262 17-05-2017 ΠΑΥ 254.pdf17/5/2017
2017263Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα, έτους 2016», ποσού 25.000,00€263 17-05-2017 ΠΑΥ 255.pdf17/5/2017
2017264Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών και περιφερειακών για Η/Υ» προϋπολογισμού 5.000,00€.264 17-05-2017 ΠΑΥ 256.pdf17/5/2017
2017265Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ύδρευση Δημ. Γκαράζ», ποσού 11.989,29€265 17-05-2017 ΠΑΥ 257.pdf17/5/2017
2017266Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης», ποσού 55.000,00€266 17-05-2017 ΠΑΥ 258.pdf17/5/2017
2017267Λήψη απόφασης για την αποστολή κατάστασης προς Δ.Ο.Υ. Νικαίας (Κορυδαλλού) των υπόχρεων δημοτών.267 17-05-2017 αποστολή κατάστασης προς Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού των υπόχρεων δημοτών.pdf17/5/2017
2017251Λήψη απόφασης για έγκριση του από 03/05/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, που αφορά στην αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων α) για τη σίτιση νηπίων και βρεφών των Παιδικών Σταθμών και β) για το Κοινωνικό Μαγειρείο για την κάλυψη των αναγκών του δήμου μας, δεδομένου ότι ο διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων έτους 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικής δαπάνης: 30.564,22 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.251 08-05-17 απόφαση για την ανάδειξη προσωρινου αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων.pdf8/5/2017
2017252Λήψη απόφασης για την: α) Έγκριση τευχών μελέτης, β) Τρόπο εκτέλεσης, γ) Κατάρτιση όρων – σύνταξη διακήρυξης, του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (Μέμου)» συνολικής δαπάνης 74.000,00 ευρώ.252 08-05-2017 Έγκριση μελέτης, Κατάρτιση όρων έργου αποκατάσταση δαπέδου πλατεία Παγκ. Ειρήνης.pdf8/5/2017
2017253Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων253 08-05-2017.pdf8/5/2017
2017254Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές & έξοδα προσωπικού» ποσού 65.449,46€.254 08-05-2017 ΠΑΥΜΙΣ 7.pdf8/5/2017
2017244Λήψη απόφασης για έγκριση του από 13/03/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί προσφυγών, που αφορούν στο διεθνή διαγωνισμό τροφίμων έτους 2017, όπως αυτό μετά από επανεξέτασή του διορθώθηκε κατά το σκέλος Β΄ αυτού, με το υπ’ αριθμ.: 2/21-04-2017 Πρακτικό της ίδιας Επιτροπής.244 03-05-2017 Εγκριση Πρακτικού επί προσφυγών διεθνής διαγωνισμός τροφίμων έτους 2017.pdf3/5/2017
2017245Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων σχετικά με τον αποκλεισμό ή μη της εταιρείας: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από τη συνέχιση του διαγωνισμού, λόγω παράβασης ουσιώδους όρους της υπ΄αριθμ. 40292/27-12-2016 Διακήρυξης του δήμου μας.245 03-05-2017 έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμών αποκλεισμό ή μη εταιρείας ΠΟΝΤΙΚΑΣ.pdf3/5/2017
2017246Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε» ποσού 5.000,00€246 03-05-2017 ΠΑΥ 229.pdf3/5/2017
2017247Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια καλυμμάτων φρεατίων και σχαρών» προϋπολογισμού 5.000,00€247 03-05-2017 ΠΑΥ 232.pdf3/5/2017
2017248Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πλαστικών μπόλ για την σίτιση απόρων δημοτών» προϋπολογισμού 20.000,00€248 03-05-2017 ΠΑΥ 233.pdf3/5/2017
2017249Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δαπάνες Αιμοδοσίας» προϋπολογισμού 4.000,00€.249 03-05-2017 ΠΑΥ 234.pdf3/5/2017
2017250Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αναβάθμιση, συντήρηση και υποστήριξη προγραμμάτων e-CM Προκοστολόγηση και e-CM Εργολήπτης» προϋπολογισμού 3.000,00€.250 03-05-2017 ΠΑΥ 235.pdf3/5/2017
2017237Λήψη απόφασης για την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2017.237 24-04-2017 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017.pdf24/4/2017
Σελίδα 1 από 111Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and