Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
20193«Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 16/01/2019 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορυδαλλού».03 22-01-2019 Κατακύρωση προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf22/1/2019
20194«Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 16/01/2019 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου Κορυδαλλού».04 22-01-2019 Κατακύρωση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικών χαρών.pdf22/1/2019
20195«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών».05 22-01-19 συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων.pdf22/1/2019
20191«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων για το έτος 2019 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/8.8.2016 περί «οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων».01 16-01-19 επιτροπή ενστάσεων για το έτος 2019.pdf16/1/2019
20192«Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016».02 16-01-19 επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2019.pdf16/1/2019
2018423Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού», που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α’ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016423 19-11-18 συγκρότηση επιτροπής έργου κατασκευής αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων.pdf31/12/2018
2018424Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 20/12/2018 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την κατακύρωση του έργου : «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών» στην εταιρεία «ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ424 31-12-18 κατακύρωση του έργου επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων.pdf31/12/2018
2018425Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 13.12.2018 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου (έτους 2018)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.000,00€425 31-12-18 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.pdf31/12/2018
2018426Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 18/12/2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 412/06-12-2018 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το μέρος (Δ) καθώς και την ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο των 26 στρεμμάτων426 31-12-18 μερική ανάκληση της 412-2018 απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.pdf31/12/2018
2018427Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής.427 31-12-18 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπόλογου πάγιας προκαταβολής.pdf31/12/2018
2018428Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.428 31-12-18 Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.pdf31/12/2018
2018429Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία : «HELESI – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ429 31-12-18 αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία HELESI.pdf31/12/2018
2018417Λήψη απόφασης για την 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 Δήμου Κορυδαλλού.417 18-12-2018 Λήψη απόφασης για την 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018.pdf18/12/2018
2018418Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. (Αρ. Πρωτ. 23690/12.12.2018)418 18-12-2018 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.pdf18/12/2018
2018419Λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. (Αρ. Πρωτ. 23999/14.12.2018)419 18-12-2018 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.pdf18/12/2018
2018420Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση τευχών μελέτης β) τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) έγκριση των όρων του διαγωνισμού – σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 176.000,00€»420 18-12-2018 Κατάρτισης Όρων του έργου κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων.pdf18/12/2018
2018421Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση τευχών μελέτης αρ. 40/2018 β) τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) έγκριση των όρων του διαγωνισμού – σύνταξη Διακήρυξης, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού», προεκτιμώμενης αμοιβής 151.000,00€ (συμπ. του Φ.Π.Α. 24%)421 18-12-2018 Κατάρτισης Όρων της μελέτης Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf18/12/2018
2018422Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από τον Ορισμό Υπολόγου λόγω μη έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής [για αντιμετώπιση δαπάνης Πληρωμής Υπολειπόμενων ποσών Εγκριθέντων Αιτημάτων στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για τοποθέτηση επτά (7) νέων παροχών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.931,48€.422 18-12-2018 απαλλαγή από τον ορισμό υπολόγου λόγω μη έκδοσης Εντάλματος.pdf18/12/2018
2018410Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2019.410 06-12-2018 Ολοκληρωμένο Πλαισίο Δράσης 2019.pdf6/12/2018
2018411Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χρόνου και τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης ΤΡΙΩΝ περιπτέρων στο Δήμο Κορυδαλλού.411 06-12-18 καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης τριών περιπτέρων.pdf6/12/2018
2018412Λήψη απόφασης για έγκριση του από 28/11/2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. αποφ. 389/05-11-2018 Ο.Ε καθώς και την ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο των 26 στρεμμάτων412 06-12-18 μερική ανάκληση της 389-2018 απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.pdf6/12/2018
2018413Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 02/29.11.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κορυδαλλού». Συνολικής εκτιμώμενης αξίας 267.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)413 06-12-18 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών.pdf6/12/2018
2018414Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 28/11/2018 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 870.000,00€414 06-12-18 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου έργου ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.pdf6/12/2018
2018415Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1738/2018.415 06-12-18 απόδοση χρηματικού εντάλματους προπληρωμής ΧΕΠ 1738-2018.pdf6/12/2018
2018416Λήψη απόφασης για έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού.416 06-12-18 έκδοση Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.pdf6/12/2018
2018405Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 03/23.11.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την υπηρεσία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων & ακίνητης περιουσίας του δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2019 & 2020, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 177.960,00€».405 27-11-2018 κατακύρωση διαγωνισμού υπηρεσία ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ακίνητης περιουσίας.pdf27/11/2018
2018406Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 22.11.2018 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου (έτους 2018)».406 27-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου έργου επισκευές και συντηρήσεις Δημοτικά κτίρια.pdf27/11/2018
2018407Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 02/23.11.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορυδαλλού».407 27-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.pdf27/11/2018
2018408Λήψη απόφασης για : α)την έγκριση τευχών μελέτης β)τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)έγκριση των όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου (έτους 2018)».408 27-11-2018 Κατάρτισης Όρων για την εκτέλεση του έργου Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.pdf27/11/2018
2018409Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1777/2018.409 27-11-18 απόδοση χρηματικού εντάλματους προπληρωμής ΧΕΠ 1777-2018.pdf27/11/2018
Σελίδα 1 από 135Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and