Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2019139Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019139 26-11-2019 Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf26/11/2019
2019140καθορισμός μισθώματος των διαθέσιμων θέσεων στο υπαίθριο χώρο στάθμευσης140 26-11-2019 καθορισμός μισθώματος των διαθέσιμων θέσεων στο υπαίθριο χώρο στάθμευσης.pdf26/11/2019
2019141Κατάρτισης Όρων για Εργασίες επισκευής οργάνων εξοπλισμού παιδικών χαρών141 26-11-2019 Κατάρτισης Όρων για Εργασίες επισκευής οργάνων εξοπλισμού παιδικών χαρών.pdf26/11/2019
2019142Κατάρτισης Όρων για εργασίες συντήρησης και επισκευής σε αθλητικούς χώρους142 26-11-2019 Κατάρτισης Όρων για εργασίες συντήρησης και επισκευής σε αθλητικούς χώρους.pdf26/11/2019
2019143έγκριση Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου πληρωμής τελών κυκλοφορίας143 26-11-19 έγκριση Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου πληρωμής τελών κυκλοφορίας.pdf26/11/2019
2019144Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 22878144 26-11-2019 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 22878.pdf26/11/2019
2019145Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 22883145 26-11-2019 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 22883.pdf26/11/2019
2019146Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 25050146 26-11-2019 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 25050.pdf26/11/2019
2019126Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα126 13-11-2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού.pdf22/11/2019
2019132 έγκρισης προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Δ. Κορυδαλλού132 20-11-2019 έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού Δ. Κορυδαλλού.pdf20/11/2019
2019133Λήψη απόφασης 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οργανισμού Άθλησης Δ. Κορυδαλλού.133 20-11-2019 Λήψη απόφασης 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οργανισμού Άθλησης Δ. Κορυδαλλού.pdf20/11/2019
2019134 Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων φυσικού αερίου λιπαντικών134 20-11-2019 Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων φυσικού αερίου λιπαντικών .pdf20/11/2019
2019135ατακύρωση προμήθειας καυσίμων λιπαντικών135 20-11-2019 κατακύρωση προμήθειας καυσίμων λιπαντικών.pdf20/11/2019
2019136κατακύρωση προμήθειας καυσίμων φυσικό αέριο136 20-11-2019 κατακύρωση προμήθειας καυσίμων φυσικό αέριο.pdf20/11/2019
2019125Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάς της εφαρμογής «Διαχείριση αιτημάτων πολιτών» από την εταιρεία «Μέντωρ solutions125 13-11-219 αποδοχη δωρεας εφαρμογης.pdf13/11/2019
2019127Λήψη απόφασης για: α)έγκριση τευχών μελέτης β)καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα (έτους 2019)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00ευρώ127 13-11-2019 κατάρτιση όρων για το έργο ανακατασκευή οδών με αντιολισθήρα οδοστρώματα.pdf13/11/2019
2019128Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 31η.10.2019, 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού και για την κατακύρωση του έργου: «Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού» στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ128 13-11-2019 κατακύρωση του έργου γενικές παρεμβάσεις δημ. βρεφ και βρεφ κων σταθμών.pdf13/11/2019
2019129 συγκρότηση Επιτροπής για εργασίες τεχνικής φύσεωςπου η αξία τους δεν υπερβαίνει τις 60.000,00 ευρώ129 13-11-2019 συγκρότηση επιτροπής εργασίες τεχνικής φύσεως αξίας δεν υπερβαίνει 60.000,00.pdf13/11/2019
2019130διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγου130 13-11-2019 διαγρφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.pdf13/11/2019
2019131Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων131 13-11-2019 Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων.pdf13/11/2019
2019123Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο123 30-10-2019 Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρους.pdf30/10/2019
2019124Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη Προμήθεια τροφίμων και την προμήθεια γάλακτος124 30-10-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη Προμήθεια τροφίμων και την προμήθεια γάλακτος.pdf30/10/2019
2019113Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Κορυδαλλού113 22-10-2019 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf22/10/2019
2019115Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη Προμήθεια τροφίμων και την προμήθεια γάλακτος115 22-10-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τη Προμήθεια τροφίμων και την προμήθεια γάλακτος.pdf22/10/2019
2019112Λήψη απόφασης για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες δημοτών112 22-10-19 Λήψη απόφασης για την μείωση των Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες δημοτών.pdf22/10/2019
2019114114 22-10-19 Λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το έτος 2020114 22-10-19 Λήψη απόφασης αναπροσαρμογής τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το έτος 2020.pdf22/10/2019
2019116Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2020116 22-10-19 Λήψη απόφασης για την επιβολή φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2020.pdf22/10/2019
2012117Λήψη απόφασης για την λήψη από το Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι117 22-10-19 Λήψη απόφασης λήψης από Ταμείο Παρακαταθηκών Δανείων πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.pdf22/10/2019
2019118Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020118 22-10-19 Λήψη απόφασης αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020.pdf22/10/2019
2019119Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης κατηγορίας Δ’ για το έτος 2020.119 22-10-19 Λήψη απόφασης καθορισμoύ τέλους εμπορικής διαφήμισης κατηγορίας Δ το έτος 2020.pdf22/10/2019
Σελίδα 1 από 140Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and