Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2017397Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ΔΗΚΕΚΟ», ποσού 8.161,69 ευρώ.397 27-09-2017 ΠΑΥ 384.pdf27/9/2017
2017398Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αρ. 357/07.08.2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.398 27-09-2017 ανάκληση της αρ. 357 07.08.2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.pdf27/9/2017
2017399Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμήματος διάθεσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στο υπαίθριο πάρκιν του Δήμου Κορυδαλλού.399 27-09-2017 Καθορισμός Τιμήματος Χώρων Στάθμευσης Υπαίθριου Πάρκιν Δήμου.pdf27/9/2017
2017400Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπών αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων – δέσμευσης πίστωσης (Αρ.Πρωτ.:30435/22.09.2017)400 27-09-2017 Ανατροπές Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Αρ.πρωτ.30435.pdf27/9/2017
2017401Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή μηχανής γραμματοσήμανσης» προϋπολογισμού 500,00€.401 27-09-2017 ΠΑΥ 380.pdf27/9/2017
2017402Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια εντύπων» προϋπολογισμού 6.000,00€.402 27-09-2017 ΠΑΥ 377.pdf27/9/2017
2017403Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων» (Αρ.Πρωτ.: 30249/21.09.2017).403 27-09-2017 Έγκριση δαπανών - Διάθεση Πιστώσεων Αρ.πρωτ. 30249.pdf27/9/2017
2017396Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής «Έξοδα φιλοξενίας Κυπρίων», σύμφωνα με την ΑΟΕ 389/17 ποσού 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ).396 21-09-2017 ΠΑΥ 379.pdf21/9/2017
2017389Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αντιμετώπιση δαπάνης φιλοξενίας, ύψους 10.000€, δημοτικής αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Αγίου Δομετίου Κύπρου, από την 22α έως 25η Σεπτεμβρίου 2017389 20-09-17 Ένταλμα Προπληρωμής Ορισμός υπολόγου δαπάνης φιλοξενίας Αγ. Δομετίου Κύπρου.pdf20/9/2017
2017390Λήψη απόφασης για: α. Την έγκριση του από 11.09.2017 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και β. Την κατακύρωση τακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Eργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού» στην εταιρεία: «ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΓΑΙΩΝ Ο.Ε.»390 20-09-17 Kατακύρωση διαγων. Συντήρηση Βελτίωση αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων.pdf20/9/2017
2017391Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 14/09/2017 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και περιφερειακών έτους 2017391 20-09-17 Εγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Διαγων. Προμήθεια Ηλ. Υπολογιστών.pdf20/9/2017
2017392Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων επιλογής Τραπεζικού Οργανισμού για τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων του Δήμου Κορυδαλλού392 20-09-17 Καθορισμός Όρων Επιλογής Τραπεζικού Οργανισμού Διαχείρισης Διαθεσίμων Δήμου.pdf20/9/2017
2017393Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για το έργο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» προϋπολογισμού 9.500,00€.393 20-09-2017 ΠΑΥ 374.pdf20/9/2017
2017394Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια επίπλων και σκευών για το έργο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών» προϋπολογισμού 15.000,00€.394 20-09-2017 ΠΑΥ 375.pdf20/9/2017
2017395Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανημάτων προϋπολογισμού 5.300,00€.395 20-09-2017 ΠΑΥ 376.pdf20/9/2017
2017381Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ.: 2/30.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορά στην αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Επαναληπτικού, Διεθνούς, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού των Ομάδων Α΄: «Είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστικής», Ε΄1: «Είδη Παντοπωλείου» & Ε΄2: «Είδη Παντοπωλείου – ελαιόλαδο» της προμήθειας τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, άπορων δημοτών εν’ όψει των εορτών Πάσχα & Χριστουγέννων, για το Κοινωνικό Μαγειρείο, είδη καφενείου καθώς και προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του δήμου έτους 2017.381 13-09-2017 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Επαν.Διαγωνισμού για σίτιση νηπίων έτους 2017.pdf13/9/2017
2017382Λήψη απόφασης για: α. Την έγκριση του από 06.09.2017 (2ου) Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού στην «Κ/Ξ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ- ΝΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» για το έργο «Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00€382 13-09-17 κατακύρωση διαγωνισμού Έργο Ανακατασκευές, επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης.pdf13/9/2017
2017383Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων σύνταξης Διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθεια φωτοσωλήνων λαμπιονιών κ.λ.π. ειδών για εορταστικό ηλ/σμό», συνολικής δαπάνης 72.800,64€ (συμπερ/νου του Φ.Π.Α. 24%)383 13-09-2017 Κατάρτιση όρων Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού - φωτοσωλήνων.pdf13/9/2017
2017384Λήψη απόφασης για έγκριση του από 05/09/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί της ένστασης της εταιρείας: “EUROCHEM A.B.E.E.” κατά της υπ΄αριθμ.: 366/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής384 13-09-17 Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας EUROCHEM A.B.E.E..pdf13/9/2017
2017385Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθεια φωτοσωλήνων λαμπιονιών κ.λ.π. ειδών για εορταστικό ηλ/σμό385 13-09-17 συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.pdf13/9/2017
2017386Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων- μηχ/των για τα συνεργεία του Δήμου.» προϋπολογισμού 4.000,00€.386 13-09-2017 ΠΑΥ 368.pdf13/9/2017
2017387Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια πασσάλων για στήριξη δένδρων σε πεζοδρόμια» προϋπολογισμού 1.700,00€.387 13-09-2017 ΠΑΥ 369.pdf13/9/2017
2017388Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Διάφορα έξοδα ΔΗΚΕΚΟ» προϋπολογισμού 799,50€.388 13-09-2017 ΠΑΥ 370.pdf13/9/2017
2017378Λήψη αποφάσεως για τη νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου.378 06-09-2017 Νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου.pdf6/9/2017
2017379Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 213/2017.379 06-09-17 απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 213-2017.pdf6/9/2017
2017380Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1189/2017.380 06-09-17 απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1189-2017.pdf6/9/2017
2017362Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων για το έργο "Κέντρο Κοινότητας"» προϋπολογισμού 3.500,00€362 29-08-2017 ΠΑΥ 367.pdf29/8/2017
2017363Λήψη απόφασης για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017 Δήμου Κορυδαλλού.363 29-08-2017 Λήψη απόφασης για την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.pdf29/8/2017
2017364Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.000,00 ευρώ.364 29-08-17 ανάδειξη προσ. αναδόχου έργου Εργασίες συντήρησης βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων.pdf29/8/2017
2017365Λήψη απόφασης για έγκριση του από 22/08/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, που αφορά στην Κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου καθώς και χαρτιού για εκτυπώσεις, έτους 2017». Συνολικής δαπάνης: 27.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.365 29-08-17 Κατακύρωση του Διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017.pdf29/8/2017
Σελίδα 1 από 115Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and