Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2017555Λήψη απόφασης για κήρυξη του διαγωνισμού για μίσθωση χώρου για στέγαση του Ε’ Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Κορυδαλλού, ως άγονου.555 29-12-2017 κήρυξη του διαγωνισμού για μίσθωση χώρου για στέγαση του Ε’ ΤΑΠΗ ως άγονου.pdf29/12/2017
2017556Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1913/2017 & 1914/2017.556 29-12-17 απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1913-2017 και 1914-2017.pdf29/12/2017
2017557Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Χ.Ε.Π. 2079/2017 – 2080/2017 - 2081/2017 - 2082/2017 - 2083/2017 - 2085/2017 - 2086/2017 – 2087/2017.557 29-12-17 απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής τελών κυκλοφορίας 2018.pdf29/12/2017
2017558Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής.558 29-12-2017 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή υπόλογου πάγιας προκαταβολής.pdf29/12/2017
2017559Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου θα υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.), για το έτος 2018.559 29-12-17 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Αξία έργου άνω 1.000.000,00 € έτος 2018.pdf29/12/2017
2017560Λήψη απόφασης για την έγκριση Ανατροπών των Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων του Οικονομικού Έτους 2017. (Αρ. Πρωτ.: 42701/22.12.2017).560 29-12-2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση Ανατροπών του Έτους 2017.pdf29/12/2017
2017548Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την: «1. Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού. 2. Προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών κ.λ.π. ειδών για εορταστικό ηλ/σμό».548 27-12-17 Εγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών Προμήθεια ηλεκτρ. υλικού.pdf27/12/2017
2017549Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση λειτουργίας αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων : α) 3ου και 4ου Λυκείου, β) Χώρου πρώην Γυναικείων Φυλακών.549 27-12-17 αποκατάσταση αποχέτευσης 3ου 4ου Λυκείου & Γυναικείων Φυλακών.pdf27/12/2017
2017550Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ23», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€.550 27-12-17 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου έργου Σύνδεση αποχετευτικό Σ23.pdf27/12/2017
2017551Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2017)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 56.900,00€.551 27-12-17 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου έργου Γενικές επισκευές Σχολικών κτιρίων 2017.pdf27/12/2017
2017552Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων. (Αρ. Πρωτ.: 42706/22.12.2017).552 27-12-2017 Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Αρ.πρωτ. 42706.pdf27/12/2017
2017553Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων. (Αρ. Πρωτ.: 42734/22.12.2017).553 27-12-2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων Αρ.πρωτ. 42734.pdf27/12/2017
2017554Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων. (Αρ. Πρωτ.: 42735/22.12.2017).554 27-12-2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων Αρ.πρωτ. 42735.pdf27/12/2017
2017509Λήψη απόφασης για την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης και Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανοκίνητων οχημάτων του δήμου Κορυδαλλού», για το έτος 2018.509 20-12-2017 Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης Ασφάλιστρα οχημάτων.pdf20/12/2017
2017510Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης. (Αρ.Πρωτ.: 41762/19.12.2017)510 20-12-2017 Έγκριση ανατροπών Ανάληψης υποχρέωσης Δέσμευσης πίστωσης Αρ.πρωτ 41762.pdf20/12/2017
2017511Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης που αφορά τις δαπάνες για «Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης» ποσού 5.500,00€».511 20-12-2017 Έγκριση ανατροπής ΠΑΥ 266.pdf20/12/2017
2017512Λήψη απόφασης για την αποδοχή προσφοράς από την εταιρεία WIND Ελλάς.512 20-12-17 Λήψη απόφασης για την αποδοχή προσφοράς από την εταιρεία WIND Ελλάς.pdf20/12/2017
2017513Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 800,00€.513 20-12-2017 ΠΑΥ 528.pdf20/12/2017
2017514Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 200,00€.514 20-12-2017 ΠΑΥ 529.pdf20/12/2017
2017515Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 600,00€.515 20-12-2017 ΠΑΥ 530.pdf20/12/2017
2017516Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 300,00€.516 20-12-2017 ΠΑΥ 535.pdf20/12/2017
2017517Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 1.910,00€.517 20-12-2017 ΠΑΥ 531.pdf20/12/2017
2017518Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 150,00€.518 20-12-2017 ΠΑΥ 532.pdf20/12/2017
2017519Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 1.000,00€.519 20-12-2017 ΠΑΥ 533.pdf20/12/2017
2017520Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για Τέλη κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ΑΟΕ 492/2017», ποσού 300,00€.520 20-12-2017 ΠΑΥ 534.pdf20/12/2017
2017521Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Φορολογική και λογιστική υποστήριξη της λειτουργίας του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης», προϋπολογισμού 4.300,00€.521 20-12-2017 ΠΑΥ 536.pdf20/12/2017
2017522Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή.522 20-12-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή.pdf20/12/2017
2017523Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση της τεχνικής εργασίας: «Διαμόρφωση αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου».523 20-12-17 Συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Συντήρηση αθλητικού εξ. 2ο Γυμνασίο.pdf20/12/2017
2017524Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.524 20-12-17 συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για σύναψη συμβάσεων Προμηθειών 2018.pdf20/12/2017
2017525Λήψη απόφασης για την έγκριση ανατροπών των αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων. (Αρ.Πρωτ.: 41154/15.12.2017).525 20-12-2017 Έγκριση ανατροπών ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης αρ.πρωτ 41154.pdf20/12/2017
Σελίδα 1 από 121Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and