Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2018410Λήψη απόφασης για την Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κορυδαλλού οικονομικού έτους 2019.410 06-12-2018 Ολοκληρωμένο Πλαισίο Δράσης 2019.pdf6/12/2018
2018405Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 03/23.11.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την υπηρεσία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων & ακίνητης περιουσίας του δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2019 & 2020, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 177.960,00€».405 27-11-2018 κατακύρωση διαγωνισμού υπηρεσία ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ακίνητης περιουσίας.pdf27/11/2018
2018406Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 22.11.2018 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου (έτους 2018)».406 27-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου έργου επισκευές και συντηρήσεις Δημοτικά κτίρια.pdf27/11/2018
2018407Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 02/23.11.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορυδαλλού».407 27-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.pdf27/11/2018
2018408Λήψη απόφασης για : α)την έγκριση τευχών μελέτης β)τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ)έγκριση των όρων του διαγωνισμού - σύνταξη Διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου (έτους 2018)».408 27-11-2018 Κατάρτισης Όρων για την εκτέλεση του έργου Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.pdf27/11/2018
2018409Λήψη απόφασης για την απόδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 1777/2018.409 27-11-18 απόδοση χρηματικού εντάλματους προπληρωμής ΧΕΠ 1777-2018.pdf27/11/2018
2018398Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 Δήμου Κορυδαλλού.398 19-11-2018 Λήψη απόφασης για την 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018.pdf19/11/2018
2018399Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού καθώς και της 1ης τροποποίησης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: «Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Κορυδαλλού».399 19-11-2018 έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών επισκευές συντηρήσεις παιδ. χαρών.pdf19/11/2018
2018400Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 02/14.10.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την Υπηρεσία: «Μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά μελών του Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Τ.Α.Π.Η.».400 19-11-2018 Κατακύρωση διαγωνισμού για την μίσθωση πούλμαν.pdf19/11/2018
2018401Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 03/13.10.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην: «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018, προμήθεια βραχιόνων & φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών και λοιπών ειδών για εορταστικό φωτισμό».401 19-11-2018 Κατακύρωση διαγωνισμού για τη προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού.pdf19/11/2018
2018402Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου – κολυμβητηρίου και δύο γηπέδων αντισφαίρισης».402 19-11-2018 συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους κατασκευή γυμναστηρίου.pdf19/11/2018
2018403Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)».403 19-11-2018 συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για διαμόρφωση χώρου αναψυχής.pdf19/11/2018
2018404Λήψη απόφασης για επανάληψη δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς για την εκδίκαση ποινικής υπόθεσης.404 19-11-2018 Λήψη απόφασης για επαν. δήλ. παράστασης πολ. αγωγής κατά Κριεκούκη Νικόλαο.pdf19/11/2018
2018396Λήψη απόφασης για την έγκριση της εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού.396 14-11-2018 έγκριση εισήγησης Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων έτους 2019.pdf14/11/2018
2018397Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 05/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και παραίτηση από ασκηθέν ένδικο μέσο (ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής).397 14-11-2018 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της 05.2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.pdf14/11/2018
2018389Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 30/10/2018 Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο των 26 στρεμμάτων».389 05-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου.pdf5/11/2018
2018390Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 12/10/2018 Πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.ΣΗ.Δ.Η.Σ του έργου: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών».390 05-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εργασίες επισκευών συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων.pdf5/11/2018
2018391Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 25/10/2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κορυδαλλού».391 05-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών.pdf5/11/2018
2018392Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 26/10/2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικών Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορυδαλλού».392 05-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.pdf5/11/2018
2018393Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄αριθμ.: 02/31.10.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης προσωρινού μειοδότη, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την υπηρεσία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων & ακίνητης περιουσίας του δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2019 & 2020».393 05-11-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.pdf5/11/2018
2018394Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αντιμετώπιση δαπάνης μετακίνησης δημοτικού υπαλλήλου στο εσωτερικό για την συμμετοχή στη διεθνή έκθεση «Hotelia 2018» που πραγματοποιείτε στη Θεσσαλονίκη.394 05-11-18 έγκριση έκδοσης Εντάλματος για αντιμετώπιση δαπάνης μετακίνησης δημοτικού υπαλλήλου.pdf5/11/2018
2018395Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά δικαστικής απόφασης. (Αρ.Πρωτ.: 19592/25.10.2018).395 05-11-2018 Λήψη απόφασης Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου (έφεσης) κατά δικαστικής απόφασης..pdf5/11/2018
2018387Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για αντιμετώπιση δαπάνης δημοτικής αποστολής στο εξωτερικό για την συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.387 29-10-18 έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη αποστολής στο εξωτερικό.pdf29/10/2018
2018388Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης για δικαστικό συμβιβασμό.(Αρ.Πρωτ.: 19592/25.10.2018).388 29-10-2018 αποδοχή ή μη πρότασης για δικαστικό συμβιβασμό Αρ.Πρωτ. 19592-25.10.2018.pdf29/10/2018
2018381Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 Δήμου Κορυδαλλού.381 22-10-2018 Λήψη απόφασης για την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018.pdf22/10/2018
2018382Λήψη απόφασης για την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Γ’ τριμήνου έτους 2018.382 22-10-2018 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018.pdf22/10/2018
2018383Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ.: 02/24.09.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην: «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018, προμήθεια βραχιόνων & φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών και λοιπών ειδών για εορταστικό φωτισμό».383 22-10-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού.pdf22/10/2018
2018384Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών, Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη για την Υπηρεσία: «Μίσθωση πούλμαν για τη μεταφορά μελών του Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Τ.Α.Π.Η.».384 22-10-2018 ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία μίσθωση πούλμαν.pdf22/10/2018
2018385Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 02/01.10.2018 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή τους, έτους 2018».385 22-10-2018 Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf22/10/2018
2018386Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή (Αρ.Πρωτ.: 18797/17.10.2018).386 22-10-2018 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.pdf22/10/2018
Σελίδα 1 από 134Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and