Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2016430Λήψη απόφασης για τον τρόπο επίδοσης της πρόσκλησης σε συνεδρίαση, στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.430 10-11-2016 Λήψη απόφασης για την επίδοση της πρόσκλησης στα μέλη Οικονομικής Επιτροπής.pdf10/11/2016
2016431Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (1.993,25€) για Συμψηφιστική της ΑΑΥ ΠΟΕ ΠΑΡ. 37/ 2016 λόγω διαγραφής παραστατικών σύμφωνα με την ΑΔΣ 217/2016.431 10-11-2016 ΣΥΜ ΠΑΡ 4.pdf10/11/2016
2016432Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (7.306,95€) για Συμψηφιστική της ΑΑΥ ΠΟΕ ΜΙΣΘ.2/2016 λόγω διαγραφής παραστατικών σύμφωνα με την ΑΔΣ 217/2016.432 10-11-2016 ΣΥΜ 4.pdf10/11/2016
2016433Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (6.355,41€) για Συμψηφιστική της ΑΑΥ ΠΟΕ ΠΑΡ. 50/2016 λόγω διαγραφής παραστατικών σύμφωνα με την ΑΔΣ 217/2016.433 10-11-2016 ΣΥΜ ΠΑΡ 5.pdf10/11/2016
2016434Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΩΝ (179.569,19€) για Συμψηφιστική της ΑΑΥ ΠΟΕ ΠΑΡ 33/16 λόγω διαγραφής παραστατικών σύμφωνα με την ΑΔΣ 217/2016.434 10-11-2016 ΣΥΜ ΠΑΡ 14.pdf10/11/2016
2016435Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017.435 10-11-16 Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας - φωτισμού έτος 2017.pdf10/11/2016
2016436Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, κατά το έτος 2017.436 10-11-16 Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 2017.pdf10/11/2016
2016437Λήψη απόφασης για τον καθορισμό, κατά κατηγορία, του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης για το έτος 2017.437 10-11-16 Καθορισμός κατά κατηγορία του συντελεστή τέλους εμπορικής διαφήμισης 2017.pdf10/11/2016
2016438Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων.438 10-11-16 Αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων.pdf10/11/2016
2016439Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π.439 10-11-16 Αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π..pdf10/11/2016
2016440Λήψη απόφασης για Θρησκευτικές ή Επετειακές Εορτές για το έτος 2017.440 10-11-16 Λήψη απόφασης για Θρησκευτικές ή Επετειακές Εορτές για το έτος 2017.pdf10/11/2016
2016441Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης καθαριότητας από τους συμμετέχοντες έμπορους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.441 10-11-16 Προσδιορισμός προστίμου μη τήρησης καθαριότητας εμπόρων εμποροπανηγύρεων.pdf10/11/2016
2016442Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (1.246,25 €) για δημιουργία συμψηφιστικής μετά από ολοκλήρωση της προμήθειας.442 10-11-2016 ΣΥΜΑΑΥ 46.pdf10/11/2016
2016443Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ’ αρ. 222/26-05-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (2.376,60 €) για Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου του Δήμου κ. Νικήτα Κωβαίου» με ΑΑΥΜΙΣ 232/17-05-2016, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών κατά τον έλεγχο.443 10-11-2016 AKYΜΙΣ1 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΑΥ ΜΙΣ 232-2016 Αρ. Αποφ. Ο.Ε..pdf10/11/2016
2016410Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και συγκεκριμένα για την «προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, άπορων δημοτών ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το κοινωνικό μαγειρείο, καθώς και για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του δήμου, έτους 2017, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.410 26-10-16 απόφαση για συγκρότηση Επιτροπής Διαγ. για τη σύναψη δημ. συμβάσεων 2017.pdf26/10/2016
2016411Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών και συγκεκριμένα για την «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του δήμου έτους 2017», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.411 26-10-16 Συγκρότηση επιτροπής για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017.pdf26/10/2016
2016412Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών για την εργασία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων κ.λ.π. οχημάτων του Δήμου Κορυδαλλού έτους 2017.412 26-10-16 Συγκρότηση επιτροπής για την εργασία Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2017.pdf26/10/2016
2016413Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (1.609,32 €) για συμψηφιστική της ΑΑΥ 313/16 λόγω αναμόρφωσης & έκδοσης νέας ΑΑΥ.413 26-10-2016 ΣΥΜΑΑΥ 43.pdf26/10/2016
2016414Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (1.082,14€) για συμψηφιστική της ΑΑΥ 322/16 λόγω αναμόρφωσης & έκδοσης νέας ΑΑΥ.414 26-10-2016 ΣΥΜΑΑΥ 44.pdf26/10/2016
2016415Συμψηφιστική Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (4.166,14 €) για συμψηφιστική της ΑΑΥ 323/16 λόγω αναμόρφωσης & έκδοσης νέας ΑΑΥ.415 26-10-2016 ΣΥΜΑΑΥ 45.pdf26/10/2016
2016416Λήψη απόφασης για Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης δύο (2) θέσεων περιπτέρων.416 26-10-2016 Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παραχώρηση δύο θέσεων περιπτέρων.pdf26/10/2016
2016417Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου (έτους 2016)», προϋπολογισμού ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000,00 €) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.417 26-10-2016 ΑΑΥ 390.pdf26/10/2016
2016418Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου (έτους 2016)», προϋπολογισμού ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.500,00 €) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.418 26-10-2016 ΑΑΥ 391.pdf26/10/2016
2016419Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιστρα απορ/ρων κ.λ.π. του Δήμου του Δήμου (έτους 2016)», προϋπολογισμού ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (33.000,00€) και διάθεση της σχετικής πίστωσης .419 26-10-2016 ΑΑΥ 392.pdf26/10/2016
2016420Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου (έτους 2016)», προϋπολογισμού ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (2.000,00 €) και διάθεση της σχετικής πίστωσης.420 26-10-2016 ΑΑΥ 393.pdf26/10/2016
2016421Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Λ. Γρ. Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη (νέο Δημαρχείο)», προϋπολογισμού ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (2.830,25 €) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης421 26-10-2016 ΑΑΥ 394.pdf26/10/2016
2016422Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για τον έλεγχο και πιστοποίηση από Φορέα ανελκυστήρων κτιρίου επί της οδού Λ. Γρ. Λαμπράκη 240 & Νικηφορίδη (νέο Δημαρχείο), προϋπολογισμού ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (553,50€) και διάθεση της σχετικής πίστωσης422 26-10-2016 ΑΑΥ 395.pdf26/10/2016
2016423Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (2.894,60€) για Φόρους τόκων καταθέσεων.423 26-10-2016 ΑΑΥ 396.pdf26/10/2016
2016424Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (12.500,00€) για Φόρο Εισοδήματος Δήμου.424 26-10-2016 ΑΑΥ 397.pdf26/10/2016
2016425Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ύψους ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000,00 €) για Φορολογικά πρόστιμα.425 26-10-2016 ΑΑΥ 398.pdf26/10/2016
Σελίδα 1 από 98Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and