Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
65 / 2018 Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση Επιχορήγησης του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλλού «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» β) την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2.000,00€ και δ) την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης, για το έτος 2018
64 / 2018 Λήψη απόφασης για την ματαίωση και επανάληψη διαγωνισμού επιλογής Τραπεζικού Οργανισμού για την τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων του Δήμου Κορυδαλλού
63 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10) «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευόμενων Κοινωνικών Υποδομών Υγείας», με κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ068 Α/ ΟΠΣ:2612 Έκδοση :1/0, προϋπολογισμού 100.000,00€
62 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ (εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ), στην αριθ.πρωτ.5133/23-02/2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με, στον άξονα προτεραιότητας κ.λ.π.
61 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 267.700,00€ (διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ), στην αριθ. πρωτ. 5133/23-02/2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας κ.λ.π.
60 / 2018 Λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης
59 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017).
58 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού
Σελίδα 1 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and