Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

61
2018
14/3/2018
Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 267.700,00€ (διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ), στην αριθ. πρωτ. 5133/23-02/2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας κ.λ.π.
Κοινωνικά Θέματα
Δημοτικό Συμβούλίο
Συνημμένα:
 
Απόφαση 61/2018

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and