Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).


Προσλήψεις - Διορισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.pdf29/6/2020
Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προσλάβει επτά (7) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).Ψ5ΥΙΩΛΩ-86Ρ.pdf22/6/2020
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.doc22/6/2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - -ΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΩΛΥΜΑ 2020 doc.doc22/6/2020
Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα: τριών (3) Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του ΟΑΠ, στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωναιούsymbasi koronoios.pdf17/6/2020
Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ,και συγκεκριμένα δύο (2) άτομα ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων και ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Κορυδαλλού, δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64)ΨΧΡ6ΩΛΩ-0ΔΧ.pdf9/6/2020
Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ,και συγκεκριμένα δύο (2) άτομα ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων και ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Κορυδαλλού, δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - -ΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΩΛΥΜΑ (3).pdf9/6/2020
Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ,και συγκεκριμένα δύο (2) άτομα ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων και ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Κορυδαλλού, δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64)ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ THΣ ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 66 2020.pdf9/6/2020
Την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα: πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας/Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και δύο (2) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου, στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωναιού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 Π.Ν.ΠΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ.pdf3/6/2020
Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότη- τας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέ- σεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτι- κής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώ- ρας (Υπουργείο Εσωτερικών).ΦΕΚ_4Κ_2020 (1).pdf27/5/2020
Την πρόσληψη συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα: πέντε (5) Εργατών Καθαριότητας (Εργάτες Καθαριότητας/Συνοδοί Απορριμματοφόρων) και τριών (3) Οδηγών Απορριμματοφόρων Οχημάτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα των ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου, στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του κορωνοϊού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της από 14.03.2020 Π.Ν.Π.6ΦΛ1ΩΛΩ-2ΧΥ (7330-14.05.2020).pdf14/5/2020
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 2020 ανταποδοτικα.doc14/5/2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - -ΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΩΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ 2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - -ΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΩΛΥΜΑ.doc14/5/2020
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝΡΕΝ8ΩΛΩ-ΣΧΣ (6837-4 5 2020) με ΑΙΤΗΣΗ.pdf4/5/2020
πλήρωση της μίας (1) θέσης ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) Eιδικού Συμβούλου, με ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που να αποδεικνύεται με ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ΄΄Δια Βίου Μάθησης - Εκπαίδευσης Ενηλίκων΄6ΡΡΠΩΛΩ-Π0Κ-1.pdf7/4/2020
πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων, με συμβαση δύο (2) μηνων, ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) Οδηγού Απορριμματοφόρου9ΘΜΙΩΛΩ-ΔΦΓ.pdf5/3/2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΨ5Ν4ΩΛΩ-ΞΤΒ-2.pdf16/12/2019
Πρόσληψη ενός (1) τεχνίτη οικοδόμου27059_ΤΕΧΝ_ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ.pdf13/12/2019
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ATT00004.pdf27/11/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2/20190_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2-2019.pdf25/11/2019
Πίνακας Αιτούντων ΣΟΧΩ 2/2019ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 2-2019.pdf13/11/2019
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 2/2019ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2-2019.pdf13/11/2019
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝdoc.pdf7/11/2019
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΑΧ 15 θέσεις κλάδου Π.Ε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής0_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2-2019.pdf29/10/2019
Έντυπο αίτησης ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής0_Εντυπο αιτησης ΣΟΧΩ 2-2019 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.pdf29/10/2019
Σελίδα 1 από 13Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and