Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 5 Απριλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πιστοποιήσεις Ποιότητας

 Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ του Δήμου Κορυδαλλού

Απευθείας τελικός δικαιούχος κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να είναι ο Δήμος Κορυδαλλού από το 2007 έως το 2013. Ο Δήμος εξασφάλισε στις 9/4/2009 το απαραίτητο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει τη διαχειριστική του επάρκεια και μπορεί πλέον να επωφεληθεί και να χρηματοδοτήσει μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα το επίπεδο διαβίωσης στην πόλη του Κορυδαλλού αναδιαμορφώνοντας ριζικά το τοπίο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιβεβαίωση της παραπάνω επάρκειας συνδέονται με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, την οργανωτική δομή – στελέχωση, την ύπαρξη διαδικασιών λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου, άλλα και την υλικοτεχνική υποδομή του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.
Η εξασφάλιση του πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας:
• Επιτρέπει την άμεση συμμετοχή και χρηματοδότηση του Δήμου από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της τέταρτης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν αναλογιστούμε ότι κατά την Γ Προγραμματική περίοδο ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων σε μια σειρά από τομείς (όπως αναπλάσεις, νέες τεχνολογίες, κοινωνικές δομές κλπ) για τον Κορυδαλλό προσέγγισε τα 14.000.000€.
• Επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου, την ύπαρξη διαδικασιών λειτουργίας όπως και το μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναδιοργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας
• Αναβαθμίζει την εικόνα του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς όλων των επιπέδων.
• Επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη επάρκεια
.

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 από τον ΕΛΟΤ (ΕΛληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). Όταν πιστοποιήθηκε ήταν ο 3ος αλλά ο μεγαλύτερος Δήμος που είχε πιστοπιηθεί από τον ΕΛΟΤ.

Σύντομο ιστορικό πιστοποίησης κατά ISO 9001

12/1999: Γεννιέται η ιδέα της ανάπτυξης ΣΔΠ από ομάδα εργαζομένων που παρακολουθούν σχετικό σεμινάριο.

1/2001: Επιλέγεται σύμβουλος ανάπτυξης και αρχίζει η προετοιμασία

5 – 6/2003: Διανέμεται η 1η έκδοση του ΣΔΠ και αρχίζει η απαραίτητη δοκιμαστική λειτουργία.

22/10/2003: Γίνεται προαξιολόγηση από τον ΕΛΟΤ με σκοπό να αναδειχθούν οι πρώτες αδυναμίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

30/6 – 1/7/2004: Ο Δήμος Κορυδαλλού επιθεωρείται από τον ΕΛΟΤ και πιστοποιείται με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει τριετή διάρκεια (μέχρι 18/7/2007).

22/11/2004: Πραγματοποίηση της τελετής απονομής του πιστοποιητικού με παρουσία πολιτικών φορέων και φορέων της πόλης.

30/6/2005: 1η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

6/11/2006:  2η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

2 - 3/7/2007: Επιθεώρηση επαναξιολόγησης και έκδοση πιστοποιητικού τριετούς διάρκειας (μέχρι 18/7/2010), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000.

30/6/2008: 1η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

9/7/2009: 2η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

28/6, 2/7/2010: Επιθεώρηση επαναξιολόγησης και έκδοση νέου πιστοποιητικού τριετούς διάρκειας (μέχρι 18/7/2013), σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο ISO 9001:2008

15/12/2011: 1η Επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

20/7/2012:  Εκδίδεται νέο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (αντικατάσταση του υπάρχοντος) από την ΕΒΕΤΑΜ, εταιρία διάδοχο του ΕΛΟΤ (άρθρο 19 του Ν.4038/2012), που ισχύει ως 18/7/2013).

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του Δήμου αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1) Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγράφει τη δομή του ΣΔΠ και απευθύνεται κυρίως σε διευθυντικά στελέχη του Δήμου.

2) Διαδικασίες Ποιότητας. Περιγράφει τις βασικότερες διαδικασίες υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και απευθύνεται σε μεσαία στελέχη (τμηματάρχες κλπ).

3) Οδηγίες εργασίας. Περιγράφει εξειδικευμένες εργασίες (π.χ. συντήρηση οχημάτων κλπ) και απευθύνεται σε εργαζόμενους και μεσαία στελέχη.

4) Αρχεία Ποιότητας. Είναι τα αρχεία που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία του ΣΔΠ και είναι αυτά που τεκμηριώνουν την τήρησή του.

Η ύπαρξη ΣΔΠ για έναν δημόσιο οργανισμό δεν μπορεί φυσικά να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι όμως ένα ζωντανό διοικητικό εργαλείο που ανανεώνεται συνέχεια και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις λειτουργίες του Δήμου. Η διοικητική κουλτούρα που εφαρμόζει ο Δήμος εκφράζεται συνοπτικά από την Πολιτική Ποιότητας που είναι αναρτημένη σε διάφορα σημεία στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό. Βασικοί στόχοι του ΣΔΠ του Δήμου είναι οι εξής:

  • Η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών – πολιτών
  • Η μέριμνα της καθημερινότητας των δημοτών
  • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

 

 

 

 Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ του Δήμου Κορυδαλλού

Απευθείας τελικός δικαιούχος κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να είναι ο Δήμος Κορυδαλλού από το 2007 έως το 2013. Ο Δήμος εξασφάλισε στις 9/4/2009 το απαραίτητο πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει τη διαχειριστική του επάρκεια και μπορεί πλέον να επωφεληθεί και να χρηματοδοτήσει μια σειρά από δράσεις οι οποίες θα επηρεάσουν άμεσα το επίπεδο διαβίωσης στην πόλη του Κορυδαλλού αναδιαμορφώνοντας ριζικά το τοπίο.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιβεβαίωση της παραπάνω επάρκειας συνδέονται με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, την οργανωτική δομή – στελέχωση, την ύπαρξη διαδικασιών λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου, άλλα και την υλικοτεχνική υποδομή του κάθε ενδιαφερόμενου φορέα.
Η εξασφάλιση του πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας:
• Επιτρέπει την άμεση συμμετοχή και χρηματοδότηση του Δήμου από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της τέταρτης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ). Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν αναλογιστούμε ότι κατά την Γ Προγραμματική περίοδο ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων σε μια σειρά από τομείς (όπως αναπλάσεις, νέες τεχνολογίες, κοινωνικές δομές κλπ) για τον Κορυδαλλό προσέγγισε τα 14.000.000€.
• Επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου, την ύπαρξη διαδικασιών λειτουργίας όπως και το μηχανολογικού εξοπλισμού.
• Δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω αναδιοργάνωση και βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας
• Αναβαθμίζει την εικόνα του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους φορείς όλων των επιπέδων.
• Επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη επάρκεια
.

 

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008

Ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2008 από τον ΕΛΟΤ (ΕΛληνικός Οργανισμός Τυποποίησης). Όταν πιστοποιήθηκε ήταν ο 3ος αλλά ο μεγαλύτερος Δήμος που είχε πιστοπιηθεί από τον ΕΛΟΤ.

Σύντομο ιστορικό πιστοποίησης κατά ISO 9001

12/1999: Γεννιέται η ιδέα της ανάπτυξης ΣΔΠ από ομάδα εργαζομένων που παρακολουθούν σχετικό σεμινάριο.

1/2001: Επιλέγεται σύμβουλος ανάπτυξης και αρχίζει η προετοιμασία

5 – 6/2003: Διανέμεται η 1η έκδοση του ΣΔΠ και αρχίζει η απαραίτητη δοκιμαστική λειτουργία.

22/10/2003: Γίνεται προαξιολόγηση από τον ΕΛΟΤ με σκοπό να αναδειχθούν οι πρώτες αδυναμίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

30/6 – 1/7/2004: Ο Δήμος Κορυδαλλού επιθεωρείται από τον ΕΛΟΤ και πιστοποιείται με επιτυχία σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει τριετή διάρκεια (μέχρι 18/7/2007).

22/11/2004: Πραγματοποίηση της τελετής απονομής του πιστοποιητικού με παρουσία πολιτικών φορέων και φορέων της πόλης.

30/6/2005: 1η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

6/11/2006:  2η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

2 - 3/7/2007: Επιθεώρηση επαναξιολόγησης και έκδοση πιστοποιητικού τριετούς διάρκειας (μέχρι 18/7/2010), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2000.

30/6/2008: 1η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

9/7/2009: 2η επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

28/6, 2/7/2010: Επιθεώρηση επαναξιολόγησης και έκδοση νέου πιστοποιητικού τριετούς διάρκειας (μέχρι 18/7/2013), σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο ISO 9001:2008

15/12/2011: 1η Επιθεώρηση επιτήρησης τριετίας.

20/7/2012:  Εκδίδεται νέο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (αντικατάσταση του υπάρχοντος) από την ΕΒΕΤΑΜ, εταιρία διάδοχο του ΕΛΟΤ (άρθρο 19 του Ν.4038/2012), που ισχύει ως 18/7/2013).

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του Δήμου αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

1) Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγράφει τη δομή του ΣΔΠ και απευθύνεται κυρίως σε διευθυντικά στελέχη του Δήμου.

2) Διαδικασίες Ποιότητας. Περιγράφει τις βασικότερες διαδικασίες υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και απευθύνεται σε μεσαία στελέχη (τμηματάρχες κλπ).

3) Οδηγίες εργασίας. Περιγράφει εξειδικευμένες εργασίες (π.χ. συντήρηση οχημάτων κλπ) και απευθύνεται σε εργαζόμενους και μεσαία στελέχη.

4) Αρχεία Ποιότητας. Είναι τα αρχεία που παράγονται από την καθημερινή λειτουργία του ΣΔΠ και είναι αυτά που τεκμηριώνουν την τήρησή του.

Η ύπαρξη ΣΔΠ για έναν δημόσιο οργανισμό δεν μπορεί φυσικά να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι όμως ένα ζωντανό διοικητικό εργαλείο που ανανεώνεται συνέχεια και διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις λειτουργίες του Δήμου. Η διοικητική κουλτούρα που εφαρμόζει ο Δήμος εκφράζεται συνοπτικά από την Πολιτική Ποιότητας που είναι αναρτημένη σε διάφορα σημεία στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό. Βασικοί στόχοι του ΣΔΠ του Δήμου είναι οι εξής:

  • Η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δημοτών – πολιτών
  • Η μέριμνα της καθημερινότητας των δημοτών
  • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

 

 

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and