Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού

 

 • Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
 • Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκίνητων του Δήμου.
 • Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημία που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δή¬μου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.
 • Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκίνητων του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και για κάθε μικροεπισκευή που ήδη εκτελείται σ' αυτά.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης για την προμήθεια των αναγκαίων εργαλείων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, κλπ, των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση τους.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας, επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος.

        επιστροφή

 

 • Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων του Δήμου.
 • Τηρεί τα αναγκαία βιβλία για τη χρεοπίστωση των υλικών και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση και επισκευή των αυτοκίνητων του Δήμου.
 • Αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημία που προκαλούν ή προκαλείται στα αυτοκίνητα του Δή¬μου και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.
 • Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκίνητων του Δήμου.
 • Είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και για κάθε μικροεπισκευή που ήδη εκτελείται σ' αυτά.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης για την προμήθεια των αναγκαίων εργαλείων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, κλπ, των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση τους.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Καθαριότητας, επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος.

        επιστροφή


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and