Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Καθαριότητας

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Μελετά, συντάσσει και τροποποιεί τα προγράμματα αποκομιδής και περισυλλογής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, πλύση οδών πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και κάθε πρόγραμμα ή ιδέα που αφορά τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

 • Φροντίζει για την αποκομιδή και περισυλλογή των απορριμμάτων, τη μεταφορά, τη ζύγιση και προχωράει στη ρίψη τους στη χωματερή ή σε οποιαδήποτε άλλη λύση δύναται να προκύψει για την καταστροφή των απορριμμάτων.
 • Ελέγχει με το εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απόλυτο καθαρισμό των χώρων και διαπιστώνει, τυχόν αναγκαία αναδιάρθρωση του προσωπικού κατά τομέα.
 • Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο μηχανικούς κάδους απορριμμάτων.
 • Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.
 • Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες προγράμματα περισυλλογής και ρίψης αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού των οδών, νησίδων και ρείθρων με τα μηχανικά σάρωθρα.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και φροντίζει για τη συντήρηση και το πλύσιμό τους.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της πόλης, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε στύλους απορριμματοδοχείων.
 • Φροντίζει σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, και μεριμνά για τη στελέχωση όλων των μηχανημάτων (απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, ανοιχτά αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα, βυτιοφόρα, επιβατικά αυτοκίνητα κλπ.) με το κατάλληλο προσωπικό για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την καλή συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων, την άμεση αποστολή τους στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης σε περίπτωση βλαβών και την έγκαιρη παραλαβή τους μετά την επισκευή.
 • Φροντίζει για τον εφοδιασμό όλων των οχημάτων με επικοινωνιακό εξοπλισμό.
 • Φροντίζει για την εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 • Φροντίζει για την απορρύπανση της πόλης από τα πάσης φύσεως διαφημιστικά και άλλα έντυπα που έχει λήξει η νόμιμη διάρκεια προβολής των.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για την προμήθεια του αναγκαίου λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας (καροτσάκια, σκούπες, σακούλες απορριμμάτων, είδη καθαριότητας, κλπ.), των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεσή του.
 • Τηρεί βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής ειδών και υλικών της αποθήκης λοιπού εξοπλισμού.
 • Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου γενικά.
 • Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει την κίνηση των οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Εντέλλεται και παρακολουθεί επιμελώς την προμήθεια και την κατανάλωση των καυσίμων.
 • Τηρεί και ενημερώνει, ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκίνητων.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για την προμήθεια των καυσίμων, χορηγεί τις εντολές, ελέγχει την κανονική παραλαβή τους και έχει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη, σωστή διαχείριση και διάθεσή τους.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα εσόδων και Δημοτικής περιουσίας για την ασφάλιση των οχημάτων, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
 • Είναι αρμόδιο για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκίνητων μέτρων.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκίνητων του Δήμου, ως και των από αυτά καταναλισκομένων καυσίμων.
 • Αναφέρει, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων, κάθε διαπιστούμενη ζημία στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους.
 • Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκίνητων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκίνητων του Δήμου γενικά
 • Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος.

    επιστροφή

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Μελετά, συντάσσει και τροποποιεί τα προγράμματα αποκομιδής και περισυλλογής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, πλύση οδών πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και κάθε πρόγραμμα ή ιδέα που αφορά τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

 • Φροντίζει για την αποκομιδή και περισυλλογή των απορριμμάτων, τη μεταφορά, τη ζύγιση και προχωράει στη ρίψη τους στη χωματερή ή σε οποιαδήποτε άλλη λύση δύναται να προκύψει για την καταστροφή των απορριμμάτων.
 • Ελέγχει με το εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απόλυτο καθαρισμό των χώρων και διαπιστώνει, τυχόν αναγκαία αναδιάρθρωση του προσωπικού κατά τομέα.
 • Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο μηχανικούς κάδους απορριμμάτων.
 • Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.
 • Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες προγράμματα περισυλλογής και ρίψης αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού των οδών, νησίδων και ρείθρων με τα μηχανικά σάρωθρα.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και φροντίζει για τη συντήρηση και το πλύσιμό τους.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της πόλης, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε στύλους απορριμματοδοχείων.
 • Φροντίζει σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, και μεριμνά για τη στελέχωση όλων των μηχανημάτων (απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, ανοιχτά αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα, βυτιοφόρα, επιβατικά αυτοκίνητα κλπ.) με το κατάλληλο προσωπικό για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων και λοιπών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Μεριμνά για την καλή συντήρηση των ανωτέρω μηχανημάτων, την άμεση αποστολή τους στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης σε περίπτωση βλαβών και την έγκαιρη παραλαβή τους μετά την επισκευή.
 • Φροντίζει για τον εφοδιασμό όλων των οχημάτων με επικοινωνιακό εξοπλισμό.
 • Φροντίζει για την εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 • Φροντίζει για την απορρύπανση της πόλης από τα πάσης φύσεως διαφημιστικά και άλλα έντυπα που έχει λήξει η νόμιμη διάρκεια προβολής των.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για την προμήθεια του αναγκαίου λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας (καροτσάκια, σκούπες, σακούλες απορριμμάτων, είδη καθαριότητας, κλπ.), των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεσή του.
 • Τηρεί βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής ειδών και υλικών της αποθήκης λοιπού εξοπλισμού.
 • Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου γενικά.
 • Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει την κίνηση των οχημάτων της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Εντέλλεται και παρακολουθεί επιμελώς την προμήθεια και την κατανάλωση των καυσίμων.
 • Τηρεί και ενημερώνει, ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και έντυπα που ορίζονται από το νόμο για την κίνηση των αυτοκίνητων.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για την προμήθεια των καυσίμων, χορηγεί τις εντολές, ελέγχει την κανονική παραλαβή τους και έχει την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη, σωστή διαχείριση και διάθεσή τους.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα εσόδων και Δημοτικής περιουσίας για την ασφάλιση των οχημάτων, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.
 • Είναι αρμόδιο για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκίνητων μέτρων.
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκίνητων του Δήμου, ως και των από αυτά καταναλισκομένων καυσίμων.
 • Αναφέρει, σε συνεργασία με το Γραφείο Συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων, κάθε διαπιστούμενη ζημία στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους.
 • Μεριμνά ώστε τα απαιτούμενα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου αυτοκίνητα να βρίσκονται έτοιμα για κίνηση στις οριζόμενες ώρες χρησιμοποίησής τους.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκίνητων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη ασφάλιση των αυτοκίνητων του Δήμου γενικά
 • Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο ειδικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, κυκλοφορίας και ασφάλισης αυτών.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων οχημάτων και μηχανημάτων, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων, των οποίων η συντήρηση κρίνεται ασύμφορη.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όμως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του εν λόγω τμήματος.

    επιστροφή


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and